REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod adresem www.coffeegrange.com jest własnością GRANGE SPECIALTY SP. Z O.O. z siedzibą w Kamyku k/ Częstochowy, przy ulicy Strażackiej 38B, zrejestrowany pod nr NIP: 5742070895 i nr REGON: 386484786.
Wszelkie elementy graficzne, teksty, znaki towarowe spółki Grange Specialty oraz wszystkich podmiotów, których produkty oferowane są na stronach sklepu internetowego www.coffeegrange.com są prawnie zastrzeżone.

Dział I: Definicje.

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego.

Kodeks cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument - w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - usługa elektroniczna świadczona przez Prowadzącego pozwalająca na korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, polegająca na gromadzeniu oraz udostępnianiu Klientowi informacji związanych z Zamówieniem oraz innych danych podanych przez Klienta, oznaczona indywidualnie loginem i hasłem ustalonym przez Klienta.

Newsletter - usługa elektroniczna świadczona przez Prowadzącego za zgodą Klienta, polegająca na przesyłaniu drogą e-mail informacji handlowych i/lub marketingowych dotyczących produktów własnych Prowadzącego.

Prowadzący - przedsiębiorca prowadzący Sklep internetowy.

Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży Sklepu internetowego www.coffeegrange.com

Sklep internetowy - serwis internetowy Prowadzącego dostępny pod adresem www.coffeegrange.com, za pomocą którego Klienci mogą zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów.

Towar - produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

Umowa sprzedaży - umowa zawarta przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, na mocy której Prowadzący zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Prowadzącemu cenę.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Zamówienia - oświadczenie woli Klienta, złożone na formularzu udostępnionym na stronie www.coffeegrange.com zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

Dział II: Postanowienia ogólne.

Sklep internetowy działający pod adresem www.coffeegrange.com, prowadzony jest przez Filipa Bartelaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GRANGE SPECIALTY SP. Z O.O., posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
ul. Strażacka 38B, 42-125 Kamyk, NIP: 5742070895, REGON: 386484786, adres e-mail: hello@coffeegrange.com, numer telefonu: 608 663 344.

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.coffeegrange.com, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Dodatkowo w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.coffeegrange.com, Regulamin wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, wzorem formularza odstąpienia oraz wzorem formularza reklamacyjnego Konsumenci otrzymują na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.

 3. Prowadzący sprzedaje Towary przy wykorzystaniu Sklepu internetowego na terenie Polski. Warunki sprzedaży i wysyłki Towaru poza granice kraju wymagają każdorazowo dodatkowych uzgodnień pomiędzy Klientem, a Prowadzącym.

 4. Informacje dotyczące Towarów podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 5. Prowadzący oferuje sprzedaż Towarów spożywczych, kursów branżowych oraz materiałów szkoleniowych.

 6. Składanie Zamówień przez Klientów pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Prowadzącego ceny oraz opłat zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 7. Koszt połączenia telefonicznego z numerem telefonu wskazanym przez Prowadzącego, zgodny jest z cennikiem operatora wybranego przez Klienta.

 8. Konsument nie jest zobowiązany złożyć Prowadzącemu kaucji ani udzielać innych gwarancji finansowych.

Dział III: Warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

 1. Klient może zamawiać Towary prezentowane w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej www.coffeegrange.com korzystając z Konta.

 2. Założenie Konta przez Klienta wymaga skutecznej rejestracji za pomocą udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest skuteczna pod warunkiem podania przez Klienta danych w polach oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe, zaakceptowaniu treści Regulaminu i Polityki prywatności, kliknięciu opcji „Zarejestruj się”.

 3. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego odbywa się na formularzu zamówienia i rozpoczyna się poprzez dodanie towaru do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu dostępnych zakładek i kliknięciu opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 4. Założenie oraz korzystanie z Konta jak również z usługi Newsletter jest nieodpłatne (usługa Konta i Newslettera świadczona jest na czas nieokreślony).

 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b).

 6. Klient obowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym dane zgodne ze stanem faktycznym, jak również korzystać ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich i Prowadzącego.

 7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta:
  dostępu do sieci Internet,
  konta e-mail do odbierania wiadomości poczty elektronicznej,
  komputera mającego zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,
  włączonej w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 8. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta lub usługi Newsletter w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z tej usługi na adres e-mail lub pisemnie na adres wskazany w Dziale II Regulaminu. Likwidacja Konta nie wpływa na wykonanie Umowy sprzedaży zawartej już przy wykorzystaniu Sklepu internetowego. W przypadku Newslettera rezygnacja z tej opcji może nastąpić także poprzez aktywowanie linku dostępnego każdorazowo w wiadomości e-mail.

 1. Prowadzący może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta lub usługi Newsletter bez wypowiedzenia w sytuacji kiedy Klient poda w formularzu rejestracyjnym nieaktualne, niedokładne, niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd dane, dopuści się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia przepisów prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich lub Prowadzącego, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową (spam). Oświadczenie może zostać wysłane na adres e-mail lub pisemnie na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Likwidacja Konta nie wpływa na wykonanie Umowy sprzedaży zawartej już przy wykorzystaniu Sklepu internetowego. Ponowne założenie Konta wymaga zgody Prowadzącego wyrażonej na piśmie.

Dział IV: Koszty, terminy i sposoby dostawy.

 1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.coffeegrange.com, Prowadzący potwierdza niezwłocznie jego otrzymanie wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość zawiera co najmniej potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Prowadzącego o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu go do realizacji.

 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 3. Klient może dokonać zmiany Zamówienia wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 530 901 700 najpóźniej do godziny 14.00 tego dnia, w którym złożył Zamówienie.

 4. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych chyba, że:
  w opisie Towaru lub podczas składania Zamówienia wskazano inny termin,
  Na czas realizacji Zamówienia składa się okres niezbędny do przygotowania Towaru dla Klienta oraz jego dostarczenie pod wskazany adres. Zamówienia wysyłane są do Klienta od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  W przypadku płatności w formie przelewu na rachunek bankowy lub za pośrednictwem PayU, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia roboczego następnego po dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Prowadzącego,
  z kolei w przypadku płatności za pobraniem termin ten jest liczony od dnia roboczego następnego po dniu zawarcia Umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 11.00, w piątki, soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy przyjmowane są do realizacji następnego dnia roboczego.

 1. Sklep udostępnia następujący sposób dostawy Towaru do Klienta: przesyłka kurierska przedpłacona, przesyłka kurierska pobraniowa. Koszty dostawy są każdorazowo wskazywane w czasie składania Zamówienia, ponadto Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając zakładkę „Cennik dostawy”. Przewoźnik dostarcza Towar Klientowi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dział V: Ceny, sposoby i terminy zapłaty.

 1. Do każdej przesyłki załącza się dowód zakupu w postaci rachunku. Na życzenie Klienta Prowadzący wystawia fakturę VAT.

 2. Za Towar Klient może zapłacić w następujący sposób i w terminach:
  przedpłata na konto przelewem na rachunek bankowych nr
  PLN 40 1090 0088 0000 0001 4660 3546
  USD 07 1090 0088 0000 0001 4660 3558
  EUR 68 1090 0088 0000 0001 4660 4594
  W tytule płatności prosimy o podanie ID zamówienia, co ułatwi obsłudze Sklepu szybką identyfikację przelewu.
  przy odbiorze, czyli za tzw. Pobraniem.
  przelew elektroniczny i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu, 60-357 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

 3. Ceny Towarów podawane są w PLN, zawierają podatek od towarów i usług oraz inne składniki jeżeli są wymagane, za wyjątkiem kosztów dostawy (transportu) oraz płatności za pobraniem, które to koszty wskazywane są w czasie składania Zamówienia.

 1. Dla danego Zamówienia wiąże cena określona w momencie złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu strony www.coffeegrange.com.

Dział VI: Gwarancja i usługi posprzedażne. Reklamacja.

 1. Prezentowane w Sklepie internetowym Towary nie są objęte gwarancją ani usługami posprzedażnymi.

 2. Prowadzący odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec Klientów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 3. Odpowiedzialność Prowadzącego z tytułu rękojmi za wady Towaru względem Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 4. Prowadzący zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało informacje takie jak:
  data nabycia Towaru,
  kwotę zapłaconą za Towar i sposób płatności,
  ID Zamówienia,
  rodzaj wady i datę jej stwierdzenia,
  dane Klienta składającego reklamację,
  określenie żądania,
  inne informacje, które Klient uzna za stosowne.

 5. Prowadzący zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zostało dokonane na formularzu reklamacyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza reklamacyjnego Konsumenci otrzymują wraz z Regulaminem, zgodnie z postanowieniami Działu II ust. 2 niniejszego Regulaminu, a dodatkowo dostępny jest on w zakładce „Reklamacja Towaru” znajdującej się na stronie Sklepu internetowego.

 1. Brak zastosowania się do zaleceń, o których mowa w ust. 4 i ust.5 powyżej nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone:
  osobiście pod adresem Grange Specialty Sp. Z O.O. ul. Strażacka 38B, 42-125 Kamyk lub
  pisemnie na adres Grange Specialty Sp. Z O.O. ul. Strażacka 38B, 42-125 Kamyk lub
  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: orders@coffeegrange.com.

 3. Reklamowany Towar należy dostarczyć na koszt Prowadzącego na adres Grange Specialty Sp. Z O.O. ul. Strażacka 38, 42-125 Kamyk

 1. W przypadku otrzymania przez Prowadzącego zgłoszenia reklamacyjnego bez Towaru, którego reklamacja dotyczy, a Prowadzący celem ustosunkowania się do reklamacji uzna dostarczenie Towaru za niezbędne, Klient zostanie poinformowany o konieczności dostarczenia Towaru na adres wskazany w ust. 8.

 2. Prowadzący ustosunkuje się do reklamacji Klienta pisemnie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na adres podany przez Klienta. Brak ustosunkowania się Prowadzącego we wskazanym terminie oznacza, że Prowadzący uznał reklamację za uzasadnioną. Poinformowanie Klienta o konieczności dostarczenia Towaru zgodnie z ust.8 nie wpływa na bieg terminu na ustosunkowanie się Prowadzącego do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.

 3. Prowadzący informuje Klientów będących Konsumentami o prawie do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku kiedy Towar albo opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia Prowadzący proponuje sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu internetowego pod nr tel. 530 901 700 lub na adres e-mail: orders@coffeegrange.com ewentualnie odmówić odbioru przesyłki. Zaniechanie przez Konsumenta podjęcia działań, o których mowa w niniejszym ustępie nie wpływa na odpowiedzialność Prowadzącego z tytułu wady fizycznej Towary zgodnie z Kodeksem cywilnym.

 4. Prowadzący informuje Klientów niebędących Konsumentami, iż z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przechodzą na nich korzyści i ciężary związane z tym Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Prowadzący wówczas nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do jego wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie. Jednocześnie Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a sytuacji kiedy stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 5. Reklamacje dotyczące działania serwisu internetowego www.coffeegrange.com w szczególności w zakresie zakładania i korzystania z Konta lub usługi Newsletter, czy problemów ze składaniem Zamówień Klient może zgłosić pisemnie na adres e-mail: orders@coffeegrange.com. Prowadzący zaleca podanie jak największej ilości informacji odnoszących się do nieprawidłowości w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji. Prowadzący ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w takiej formie w jakiej otrzymał pismo (na adres e-mail lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta), chyba że Klient poda inny sposób.

Dział VII: Odstąpienie od umowy.

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od:
  objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  w przypadku umowy która:
  - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy od dnia otrzymania Towaru,
  dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
  Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. W celu skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od      umowy Konsument powinien złożyć Prowadzącemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie (wzór oświadczenia, którym Konsumenci mogą  się posłużyć stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu). Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego  upływem. Oświadczenie należy wysłać na adres Grange Specialty Sp. Z O.O. ul. Strażacka 38B, 42-125 Kamyk, e-mail: orders@coffeegrange.com lub
  złożyć je bezpośrednio na stronie Sklepu internetowego www.coffeegrange.com Prowadzącego poprzez zakładkę „Odstąpienie od umowy”.

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  o świadczenie usług, jeżeli Prowadzący wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Prowadzący nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  zawartej w drodze aukcji publicznej;

 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Prowadzącemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Prowadzącego niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: adres Grange Specialty Sp. Z O.O. ul. Strażacka 38B, 42-125 Kamyk. Konsument powinien zwrócić Towar w takim stanie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał, w szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane z Towarem części, akcesoria, instrukcje użytkowania, dokument gwarancji, oryginalne opakowanie jeżeli takie posiada. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 1. Prowadzący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie poniesione przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wskaże on inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Prowadzący wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prowadzącego, Prowadzący nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.

Dział VIII: Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Prowadzący. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji usługi sprzedaży, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie www.coffeegrange.com. Administratorem  danych osobowych jest firma Grange Specialty Sp. Z O.O. z siedzibą w Kamyku, 42-125 Kamyk, ul Strażacka 38B, NIP: 5742070895, REGON 386484786 prowadząca sklep internetowy www.coffeegrange.com

 2. Prowadzący jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane składając oświadczenie pisemnie na adres Grange Specialty Sp. Z O.O. ul. Strażacka 38B, 42-125 Kamyk lub na adres e-mail: orders@coffeegrange.com

 4. W przypadku wybrania usługi Newsletter poprzez aktywowanie zakładki dostępnej na stronie www.coffeegrange.com, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych i/lub marketingowych dotyczących usług i/lub produktów własnych Prowadzącego.

Dział IX: Postanowienia końcowe.

 1. Zawartość strony www, w szczególności układ strony i treści, grafika, logo, podlegają ochronie prawa. Prowadzący nie wyraża zgody na ich kopiowanie bez pisemnego zezwolenia.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym, a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na główne miejsce wykonywania działalności przez Prowadzącego.

 4. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 21 ustawy o prawach konsumenta Prowadzący informuje, że Konsument może skorzystać z możliwości pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak prawo zwrócenia się do:
  Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.) Regulamin organizacji i działania stałych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w prawie określania regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001 r., Nr 113, poz. 1214);
  wojewódzkiego inspektowa Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Prowadzącym (podstawa prawna art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.). Informacja dotycząca zasad i trybu procedury mediacji dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów mającego siedzibę w starostwach powiatowych lub urzędach miejskich na prawach powiatu. Informacja dotycząca bezpłatnej pomocy dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania Konsumenta;
  organizacji pozarządowych takich jak Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informację w zakresie bezpłatnej pomocy Konsument może uzyskać na stronach internetowych:
  - www.federacja-konsumentow.org.pl/146,bezplatne-poradnictwo-i-pomoc-prawna.html w przypadku Federacji Konsumentów;
  - www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,2,1.html oraz www.konsumenci.org/kontakt,6.html w przypadku 
  Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.
  Ponadto szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur Konsument może uzyskać pod adresem strony internetowej www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumentów oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Prowadzący nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 3. Zmiany do niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ogłoszenia ich na stronie www.coffeegrange.com z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmiany realizowane będą na podstawie postanowień dotychczasowego Regulaminu. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu na co najmniej 7 dni przed jego ogłoszeniem. Informacja o zmianach zostanie przesłana na adres e-mail Klienta, który do czasu wejścia w życie Regulaminu ma prawo nie wyrazić zgody na zmienioną treść. Jeżeli w tym terminie Klient nie złoży oświadczenia o braku zgody, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin. Oświadczenie o braku zgody należy przesłać na adres e-mail: orders@coffeegrange.com lub w formie pisemnej na adres Grange Specialty Sp. Z O.O. ul. Strażacka 38B, 42-125 Kamyk. Brak zgody skutkuje usunięciem konta Klienta z bazy danych Sklepu internetowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Zamówień, których realizacja nie została zakończona usunięcie Konta nastąpi dopiero po wykonaniu umowy przez Prowadzącego i Klienta.